Podział majątku po procesie rozwodowym – Adwokat Kielce

Adwokat Konrad Kamiński w Kielcach zajmuje się nie tylko sprawami podziału majątku małżeństw w przypadku rozwodu, lecz zakres ich działań obejmuje także podział majątku w przypadku likwidowania spółki kapitałowej, cywilnej jak i również osobowej. Proces przeprowadzania podziału majątku w większości sytuacji może być niezwykle skomplikowany i trudny dlatego w takiej sytuacji należy zdać się na wiedzę i umiejętności specjalistów w tej dziedzinie, którzy pomogą i rozwieją wszelkie wątpliwości swojego klienta.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc nie tylko mieszkańcom miasta Kielce lecz także ludziom z całej Polski. Oczekiwania i potrzeby klientów są dla nas najważniejsze dlatego wychodzimy im naprzeciw i oferujemy pomoc wszystkim tym, którzy nie chcąc tracić pieniędzy oraz cennego czasu decydują się na podział majątku kierując go na drogę sądową.

Podział majątku – Adwokat Rozwód Kielce
Nasz specjalista oferuje kompleksową pomoc w zakresie:

  • doradztwa w sprawach podziału majątku,
  • przygotowania niezbędnych pism procesowych,
  • sporządzenia umowy o zniesienie lub ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • negocjacji z drugą stroną i uzgodnienie wspólnego stanowiska obu stron,
  • reprezentacji przed sądem.

Kiedy ustaje wspólność ustawowa i umowna?

Wspólność ustawowa powstaje pomiędzy małżonkami w chwili zawarcia małżeństwa i dzieje się to na mocy ustawy. Podczas trwania wspólności ustawowej żadna ze stron nie ma możliwości podziału majątku oraz nie może rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który może jej przysługiwać w przypadku ewentualnego ustania wspólności.

Wspólność ustawowa tak samo jak i umowna ustaje w razie:

  • ustania małżeństwa na skutek śmierci jednego lub obojga współmałżonków,
  • orzeczenia separacji,
  • zakończenia związku małżeńskiego poprzez orzeczenie przez sąd rozwodu,
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków,
  • orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Wniosek o podział majątku wspólnego – Adwokat Kielce

Wniosek takowy po orzeczeniu przez sąd ustania m.in. związku małżeńskiego należy złożyć do siedziby sądu rejonowego właściwego do miejsca położenia danego majątku. Jeśli natomiast wspólność ustała wskutek śmierci jednego ze współmałżonków, wniosek ten należy złożyć do sądu spadku.

W momencie gdy ewentualny podział majątku nie przyczyni się do nadmiernej zwłoki w procesie postępowania, strona może złożyć wniosek po którym sąd może podjąć decyzję o dokonaniu podziału w wyroku, w którym orzeka rozwód.