Reprezentowanie pokrzywdzonych – adwokat Kielce

Osoba pokrzywdzona posiada prawo do wyboru pełnomocnika, który będzie właściwie reprezentował w danej sprawie jej interesy

Jedną ze stron postępowania karnego podczas postępowania przygotowawczego jest z mocy prawa pokrzywdzony. Dzięki temu już w tej chwili może brać aktywny udział w śledztwie czy dochodzeniu, które prowadzą organy ścigania, w celu znalezienia i wymierzenia sprawiedliwości sprawcy. Ma prawo do między innymi, zaskarżania czynności Policji lub Prokuratora, a także składania wniosków dowodowych.

Natomiast osoba pokrzywdzona nie jest automatycznie stroną postępowania podczas postępowania karnego, które toczy się przed sądem, ale może zyskać taki status. Do czasu głównej rozprawy sądowej, ma prawo aby złożyć dokument, w którym wpisze, że chce być oskarżycielem posiłkowym.

Oskarżyciel posiłkowy ma możliwość złożenia wniosku o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub o naprawienie szkody w całości bądź w części. Może też przed sądem karnym walczyć o wyrównanie szkody, która powstała przez oskarżonego podczas przestępstwa.

Dodatkowo aż do głównej rozprawy sądowej ma możliwość wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko osobie oskarżonej podczas postępowania karnego, w celu dojścia roszczeń majątkowych, które wynikają wprost z popełnionego czynu karalnego. Fakt, że w takiej sytuacji osoba pokrzywdzona jest czasowo zwolniona z opłat za pozew jest dla niej niewątpliwie plusem. Wynosi ona w postępowaniu cywilnym 5% od kwoty dochodzonej.

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Oskarżyciel publiczny, który najczęściej jest prokuratorem zajmuje się ściganiem i popieraniem katalogu przestępstw, które przewiduje polskie prawo. Występuje też pewna, inna grupa przestępstw, która nazywa się przestępstwami prywatnoskargowymi, czyli ściganymi z prywatnych oskarżeń. Wtedy to pokrzywdzony jest oskarżycielem. Staje się on nim wtedy, gdy wniesie do sądu akt oskarżenia. Również on może on skorzystać z pomocy pełnomocnika. Rodzajami takich przestępstw prywatnoskargowymi są między innymi: zniewaga, czyli przestępstwo znieważenia, przestępstwo zniesławienia, czyli pomówienie, naruszenie czynności narządu ciała, czy też rozstrój zdrowia, który trwał dłużej niż siedem dni.

Podsumowując, można liczyć na pewnego rodzaju pomoc podczas postępowania sądowego, czy przygotowawczego. Osoby będące, ofiarami przestępstw mają możliwość skorzystania z konsultacji z pełnomocnikiem. Uprawnienia związane z możliwością korzystania z rad fachowych reprezentanta, który zna przepisy prawa i rodzaj procedur karnych, a także ma doświadczenie w wielu sprawach. Okoliczności te są niewątpliwie korzystne dla pokrzywdzonego i dają pewien komfort psychiczny. Dzięki niemu pokrzywdzony ma pewność, że jego sprawa będzie prowadzona do końca w należyty sposób, zgodny z wszystkimi przepisami prawnymi.

Pełnomocnik bierze również udział w czynnościach procesowych, a także składa środki zaskarżania i rożnego rodzaju pisma. Jednakże głównym i podstawowym jego zadaniem jest pomoc i reprezentowanie osoby pokrzywdzonej na rozprawie podczas postępowania karnego.